Exosome thu từ tế bào gốc trung mô mô dây rốn kích thích tạo mạch thông qua biểu hiện gen VWF và Flk1 ở tế bào nội mô

Exosome từ tế bào gốc trung mô được xem là các yếu tố liên lạc quan trọng để kích thích sửa chữa mô theo cơ chế paracrine, nên chúng đã được xem là một sản phẩm điều trị mới. Các cơ chế điều trị của exosome đã được ghi nhận bao gồm giảm viêm, kích thích tăng sinh tế bào, ức chế apoptosis, và kích thích hình thành mạch máu. Nghiên cứu gần đây của Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM đã tiến hành nhằm tìm hiểu cơ chế của exosome thu từ mô dây rốn người trong cơ chế hình thành mạch máu mới.

Hình 1. So sánh sự biểu hiện các gen sinh mạch giữa tế bào HUVEC có và không có bổ sung exosome trong môi trường nuôi.

Tế bào gốc trung mô (MSC) từ mô cuống rốn người được phân lập bằng cách nuôi cấy mô trong môi trường MSCCult I primary và tăng sinh trong môi trường MSCCult I (Regenmedlab, VN). Để thu nhập exosome, MSC được nuôi trong môi trường MSCCult MV (Regenmedlab) trong 48 giờ để thu exosome trong dịch nuôi. Exosome được thu hoạch từ dịch nuôi bằng kĩ thuật siêu li tâm. Để tìm hiểu cơ chế tăng sinh mạch, exosome được bổ sung vào môi trường nuôi tế bào nội mô (HUVEC). Tác động của exosome được đánh giá qua đánh giá biểu hiện gen sinh mạch (MMP-2, Ephrin B2, Ephrin B4, Flk1, Flt1, VWF, VE-cadherin, CD31, ANG1, ANG2, và HGF), và đánh giá hình thành cấu trúc giống mạch máu.

Kết quả cho thấy rằng exosome thu từ MSC cuống rốn kích thích biểu hiện mạnh các gen HGF, VWF, CD31, Flt1,and Flk1 (đặc biệt 2 gen VWF and Flt1). Từ những quan sát này exosome từ MSC có thể kích thích tăng sinh mạch thông qua kích thích biểu hiện 2 gen quan trọng cho sự tạo mạch VWFFlt1 ở tế bào nội mô.

Nghiên cứu này đã xuất bản tại đây: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37014542/

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *